Clinlabomics: استفاده از داده های آزمایشگاهی بالینی با استراتژی های داده کاوی