محصولات

۱۱ اسفند، ۱۴۰۰

بافر استخراج سریع RNA از ویروس (یوتاپیور)

مراحل استفاده از بافر استخراج سریع (SuperExtract )
۱۱ اسفند، ۱۴۰۰

کیت تشخیص سریع مولکولی COVID-19 بر پایه RT-LAMP (یوتاپلکس)

کیت تشخیص سریع مولکولی COVID-19 بر پایه RT-LAMP