پلتفرم ها

۱۲ اسفند، ۱۴۰۰

تشخیص بر پایه CRISPR

تشخیص بر پایه CRISPR
۱۲ اسفند، ۱۴۰۰

تشخیص بر پایه NEAR

تشخیص بر پایه NEAR
۱۲ اسفند، ۱۴۰۰

تشخیص بر پایه LAMP

تشخیص بر پایه LAMP