وزیر بهداشت عنوان کرد: یک چهارم دانش بنیان ها در عرصه سلامت فعالند