هفتمین سمپوزیوم علمی ژن درمانی در مرکز طبی کودکان برگزار می شود