معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت: رتبه ایران در تولید علم، در منطقه یک و در دنیا 15 است