DNA ویروسی باستانی در ژنوم انسان از عفونت ها محافظت می کند