کارآزمایی بالینی با واکسن‌های کوبایی، تیتر بالایی از خنثی‌سازی در برابر اومیکرون