وزیر بهداشت: کلید پیشرفت، حمایت از نخبگان علمی است/ میانگین سرعت رشد علمی 7.44 اما در علوم پزشکی 8.23 است