ردیابی DNA ویروس آبله میمون در بزاق، مایع منی و سایر نمونه های بالینی