بافر استخراج سریع RNA از ویروس (یوتاپیور)
۱۱ اسفند، ۱۴۰۰


کیت تشخیص سریع مولکولی COVID-19 بر پایه RT-LAMP (یوتاپلکس)

کیت تشخیص سریع مولکولی COVID-19 بر پایه RT-LAMP یوتاژن از دقت، حساسیت و اختصاصیت بالایی برخوردار است و می تواند در کمتر از نیم ساعت نتیجه مثبت یا منفی را تعیین کند. این محصول برای تشخیص نوکلئیک اسید ویروس SARS-COV-2 موجود در نمونه های انسانی طراحی شده است.


98%

صحت
براساس مطالعات بالینی در مقایسه با real-time PCR

100%

اختصاصیت
نمونه های بالینی منفی شناسایی شده


97%

حساسیت
نمونه های بالینی مثبت شناسایی شده

10copy/µl>

حد تشخیصی
براساس مطالعات آنالیزی نمونه های رقیق شده


مراحل استفاده از کیت تشخیص سریع مولکولی COVID-19 بر پایه RT-LAMP

utaplex steps1

1. آماده سازی مخلوط واکنش

utaplex steps 2

2. اضافه کردن نمونه

utaplex steps-3

3. قرار دادن واکنش ها در دستگاه

utaplex steps 4

4. آنالیز نتایج تست


    برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی انجام کار با ما تماس بگیرید

    حوزه موردنظر