تشخیص بر پایه LAMP
۱۲ اسفند، ۱۴۰۰
تشخیص بر پایه CRISPR
۱۲ اسفند، ۱۴۰۰


تشخیص بر پایه NEAR

این پلتفرم ایزوترمال بوده و می تواند DNA را در دمای ثابت با استفاده از پلیمراز و آنزیم nicking به صورت نمایی در محدوده دمایی 55 تا 59 درجه سانتی گراد تکثیر کند. مزایای بالقوه NEAR نسبت به PCR افزایش سرعت و نیاز به انرژی کمتر است. این پلتفرم قابلیت استفاده در محصولات تشخیص بر بالین را داشته و در چند دقیقه نتایج را به سرعت ارائه می دهد.

Picture from: Niemz A, Ferguson TM, Boyle DS. Point-of-care nucleic acid testing for infectious diseases. Trends Biotechnol. 2011 May;29(5):240-50.


    برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی انجام کار با ما تماس بگیرید

    حوزه موردنظر